આપણે બીમાર પડીએ ત્યારે ડૉક્ટર આપણને દવાઓ આપે છે. આ દવાઓમાં ગોળીઓ (ટેબ્લેટ) અથવા કેપ્સ્યૂલ હોય છે. આમાંથી આપણને મોટેભાગે ગોળીઓ પસંદ નથી આવતી, કારણ કે તે કડવી હોય છે,

Read More