ભારતમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ૧૦ રાજ્યો (૨૦૧૧)

  ૧. ઉત્તર પ્રદેશ વસ્તી : ૧૯૯,૮૧૨,૩૪૧ વિસ્તાર : ૨૪૦,૯૨૮ km2 વસ્તી ગીચતા : ૮૨૮ km2   ૨. મહારાષ્ટ્ર  વસ્તી : ૧૧૨,૩૭૨,૯૭૨ વિસ્તાર : ૩૦૭,૭૧૩ km2 વસ્તી ગીચતા : ૩૬૫ km2 ૩. બિહાર વસ્તી : ૧૦૩,૮૦૪,૬૩૭ વિસ્તાર :  ૯૪,૧૬૩ km2 વસ્તી ગીચતા : ૧,૧૦૨ km2   ૪. પશ્ચિમ બંગાળ વસ્તી : ૯૧,૩૪૭,૭૩૬ વિસ્તાર : ૮૮,૭૫૨ km2 વસ્તી ગીચતા : ૧,૦૨૯ km2   ૫. […]

Continue Reading